top of page
  • Zdjęcie autoradr Mateusz Korus

CIT dla spółek komandytowych od 2021 r. – czy warto jak najszybciej przekształcić spółkę?

Zaktualizowano: 21 gru 2020

Od 2021 r. rząd zafunduje kilkudziesięciu tysiącom spółek komandytowych działającym w Polsce znaczącą zmianę podatkową. Po objęciu tych spółek CIT zyski osiągane przez te wspólników będą poddane podwójnemu opodatkowaniu. W konsekwencji doprowadzi to do znaczącego obciążenia podatkowego tych spółek. W związku z tym szereg firm zadaje sobie pytanie, czy nie warto jak najszybciej przekształcić spółki komandytowej w inną spółkę prawa handlowego?

Przekształcenie spółki komandytowej powody
Czy warto przekształcić spółkę komandytową w inną w 2021 r.?

Trzy alternatywy


Dla firm, które myślą o dalszych działaniach, do dyspozycji pozostają trzy najważniejsze drogi:

  1. nie podejmować żadnych działań i spróbować, korzystając z ogólnodostępnych ulg i zwolnień podatkowych, obniżyć efektywne opodatkowanie zysków spółki od 2021 r.;

  2. przekształcić spółkę komandytową w spółkę jawną,

  3. przekształcić spółkę komandytową w spółkę z o.o.


Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, który z tych wariantów będzie najkorzystniejszy dla każdego przedsiębiorcy. Każda firma jest inna, a wpływ na podjęcie decyzji o wyborze konkretnej drogi powinien mieć charakter prowadzonej działalności, jej skala, plany dotyczące inwestycji spółki oraz struktura właścicielska danego podmiotu.Wariant 1: niepodejmowanie dalszych działań i poszukiwanie innych ulg i zwolnień podatkowych


W tym wariancie spółki będą funkcjonować w dotychczasowej formie. W tzw. modelu hybrydowym najczęściej występującym w Polsce – tj. w spółce komandytowej z udziałem spółki z o.o. jako komplementariuszem – forma prowadzonej działalności oraz pozycja wspólników pozostanie taka sama.


Mimo niepodejmowania działań dotyczących przekształcenia lub też innej transformacji formy prowadzenia działalności gospodarczej, spółkom oraz wspólnikom będą pozostawały do dyspozycji instrumenty, które pozwolą im na obniżenie podatku w 2021 r.


Instrumentami tymi będą:

  1. Skorzystanie z ulgi badawczo-rozwojowej – w tym zakresie obniżenie efektywnego opodatkowania będzie uzależnione od tego, jak dużą pulę kosztów prac rozwojowych lub badawczych będzie można w firmie zidentyfikować. W dużym uproszczeniu ulga ta pozwala na doliczenie kosztów prowadzenia prac rozwojowych lub prac badawczych już poniesionych po raz drugi (w sposób wirtualny) do kosztów firmy. Czyli firma wydaję 1 zł ale z jako koszt zalicza 2 zł. Wiele spółek wciąż nie odkryło tego mechanizmu obniżania opodatkowania. Dzięki zastosowaniu ulgi B+R efektywne opodatkowanie w spółkach będzie można obniżyć od kilku do nawet kilkunastu procent.

  2. Zwolnienie podatkowe w ramach Polskiej Strefy Inwestycji – zwolnienie to dostępne będzie szczególnie dla firm, które przewidują w perspektywie następnych 5-10 lat znaczący rozwój działalności i ponoszenie nakładów inwestycyjnych (np. zmiana technologii, zakup nowego parku maszynowego, rozszerzenie parku maszynowego, rozbudowa lub budowa nowego zakładu, znaczące zwiększenie zatrudnienia). W ramach zwolnienia na nowe inwestycje w praktyce inwestor może liczyć na całkowite zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym na poziomie spółki w związku z ponoszeniem kosztów inwestycyjnych. Konieczne jest jednak uzyskanie decyzji o wsparciu oraz precyzyjne określenie planów inwestycyjnych i sprawdzenie, czy zostaną wypełnione kryteria przewidywane dla inwestycji w danych regionach.

  3. Skorzystanie z ulgi na robotyzację – spółki mogą przemyśleć również możliwość skorzystania z tej ulgi.


Wariant 2: Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną


Atrakcyjność tzw. modelu hybrydowego obowiązującego w Polsce polegała na tym, że od strony podatkowej wspólnicy spółek komandytowych (komandytariusze) byli opodatkowani tak, jakby prowadzili jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną czy spółkę jawną. Oznaczało to, że ich dochody były opodatkowane tylko jeden raz podatkiem 19% PIT. W spółkach kapitałowych opodatkowanie następowało natomiast dwukrotnie.


Wraz ze zniesieniem korzyści podatkowej w przypadku spółek komandytowych, spółki takie będą od strony podatkowej funkcjonowały dokładnie tak jak spółki z o.o. Zatem aby pozostać przy jednokrotnym opodatkowaniu zysków spółki mogą zastanowić się nad przekształceniem spółki komandytowej w spółkę jawną.


Należy jednak pamiętać, że w przypadku spółki jawnej nie ma możliwości wyłączenia odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, tak jak to ma miejsce w przypadku komandytariuszy spółki komandytowej.

Oznacza to, że w przypadku przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną wspólnicy znowu zaczną ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółki (w modelu hybrydowym odpowiedzialność nieograniczoną za zobowiązania spółki komandytowej ponosił komplementariusz – odrębna spółka z o.o.). Należy zatem przeanalizować, jakie ryzyka związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej i czy krok powodujący zniesienie ograniczenia odpowiedzialności wspólników będzie kompensował utrzymanie niskiego opodatkowania.


Należy jednak pamiętać, że w przypadku przekształcenia spółki komandytowej z udziałem spółki z o.o. w spółkę jawną, konieczne będzie wyłączenie z grona wspólników dotychczasowego komplementariusza (spółki z o.o.). Pozostanie tego wspólnika w spółce po przekształceniu spowoduje objęcie również spółki jawnej podatkiem CIT.

Wariant 3: Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.


W tym wariancie przede wszystkim uproszczeniu ulegnie struktura prowadzonego biznesu. Spółki mogą osiągnąć to albo poprzez proces przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z o.o., albo poprzez połączenie spółki komandytowej z jej komplementariuszem – spółką z o.o.


Analizując ten wariant, spółki mogą wziąć pod uwagę możliwość skorzystania z ulg podatkowych i zwolnień podatkowych. W szczególności w przypadku zastosowania estońskiego CIT znaczącej redukcji może ulec kwota podatku do zapłaty.


Zaletą przekształcenia w spółkę z o.o. będzie możliwość zastosowania tzw. estońskiego CIT. Główną zaleta będzie odsunięcie momentu opodatkowania zysku do momentu wypłaty zysku wspólnikom oraz obniżenie efektywnej stopy opodatkowania do 20-25% w przypadku tzw. spółek małych oraz 25-30% w przypadku tzw. spółek dużych.

Bardzo korzystne w tym wariancie będzie przede wszystkim odroczenie momentu zapłaty podatku dopiero w momencie, kiedy ten zysk zostanie bezpośrednio oddany do dyspozycji wspólników.


W praktyce objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT może doprowadzić do tego, że tak jak w Niemczech powstawać będą struktury holdingowe, w których występować będą oprócz spółek z o.o., również spółki jawne.


Podsumowanie


Spółki komandytowe mają do dyspozycji aktualnie trzy drogi w związku z wprowadzeniem CIT dla spółek komandytowych:

  • mogą nie podejmować żadnych działań i szukać ograniczeń opodatkowania przez zastosowanie zwolnień i ulg podatkowych,

  • mogą przekształcić się w spółki jawne,

  • mogą przekształcić się w spółkę z o.o.

Wybór właściwej drogi powinien być poprzedzony stosowną analizą korzyści, jakie spółka może uzyskać z wyboru danej drogi. Ponadto należy wziąć pod uwagę charakter biznesu, skalę i rozmiar działalności, a także plan rozwoju i plany inwestycyjne na najbliższe lata.


Zapraszamy do zapoznania się z innymi artykułami cyklu:


Autor:

dr Mateusz Korus, radca prawny - posiada bogate doświadczenie w procesach przekształceń spółek, regularnie doradza spółkom w zakresie prawa podatkowego oraz ulg i zwolnień podatkowych

--

Masz pytanie - zapraszamy do kontaktu: +48 32 728 11 00 lub legal@koruslegal.pl

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page