top of page
  • Zdjęcie autoradr Mateusz Korus

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. w 5 krokach

Zaktualizowano: 28 gru 2020

W związku z objęciem od 2021 r. spółek komandytowych podatkiem CIT, przedsiębiorcy muszą rozważyć konsekwencje podatkowe oraz ewentualne dalsze działania dotyczące formy prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.


Nowe przepisy, które zaczną obowiązywać od 2021 r. stanowią, że oprócz tak jak dotychczas spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej i spółki komandytowo-akcyjnej, podatkiem CIT zostaje objęta również każda spółka komandytowa oraz niektóre spółki jawne, w której oprócz osób fizycznych wspólnikami będą również inne spółki kapitałowe.


W praktyce zmiana likwiduje korzyść podatkową, jaką przedsiębiorcy uzyskiwali, prowadząc swój biznes w formie spółki komandytowej.


W związku ze podatkowym zrównaniem spółki komandytowej oraz spółki z o.o., wspólnicy spółek komandytowych mogą rozważyć przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. Za takim przekształceniem może przemawiać szereg argumentów – w szczególności wprowadzanie od 2021 r. tzw. estońskiego CIT, z którego będzie można korzystać tylko w spółce z o.o. (spółka komandytowa będzie wyłączona z tego modelu opodatkowania).

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.
Jak przekształcić spółkę komandytową w spółkę z o.o.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. w 5 krokach


Za sprawą ułatwień wprowadzonych w 2020 r. przekształcenie spółek komandytowych w spółki z o.o. jest aktualnie dużo prostsze niż wcześniej. Wspólnicy muszą tak naprawdę wykonać tylko pięć kroków, aby przeprowadzić proces przekształcenia.


Krok 1. – Plan przekształcenia


W pierwszym kroku spółka musi przygotować tzw. plan przekształcenia, który zawierać będzie m.in.

  • projekt uchwały o przekształceniu,

  • projekt umowy spółki z o.o., jaka powstanie w wyniku przekształcenia oraz

  • sprawozdanie finansowe spółki przekształcanej (spółki komandytowej).


Etap ten jest realizowany bezpośrednio w spółce.


Szczególny nakład pracy może dotyczyć wyjaśnienia kwestii bilansowych oraz przygotowania sprawozdania finansowego spółki przekształcanej.


Na tym etapie wspólnicy powinni się również zastanowić, jak ma wyglądać struktura własnościowa wspólników spółki z o.o., która powstanie w wyniku przekształcenia oraz wewnętrzne relacje i zasady funkcjonujące w tej spółce. Konieczna będzie również wycena wartości udziałów i dokonanie analizy tego, jaka będzie wysokość kapitału zakładowego w przekształconej spółce oraz w jakiej wysokości udziały nabędą dotychczasowi wspólnicy.


Należy również zastanowić się, co zrobić z dotychczasową spółką z o.o., która jest w tzw. modelu hybrydowym komplementariuszem spółki komandytowej?


Realizując ten etap, wspólnicy powinni również rozważyć, czy właściwą drogą nie będzie dokonanie połączenia spółki komandytowej ze spółką z o.o.


Krok 2. – Zawiadomienie wspólników o zamiarze przekształcenia


Po przygotowaniu planu przekształcenia i odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące przyszłego funkcjonowania spółki z o.o. należy wypełnić formalny wymóg, który polega na tym, że przed dokonaniem przekształcenia wspólnicy spółki komandytowej muszą być dwukrotnie zawiadomieni o zamiarze przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z o.o.


Wymóg ten będzie miał szczególne znaczenie w przypadku spółek komandytowych, w których struktura właścicielska jest złożona i gdzie w skład grona wspólników wchodzą różne osoby, niekoniecznie powiązane ze sobą np. więzami rodzinnymi.Krok 3. – Uchwała o przekształceniu


W kroku tym wspólnicy muszą udać się do notariusza, aby przed nim w formie protokołu sporządzonego w formie aktu notarialnego przyjęta została uchwała o przekształceniu.


Na tym etapie należy pamiętać, że dla skuteczności takiej uchwały konieczna jest zgoda wszystkich komplementariuszy w spółce (w tzw. modelu hybrydowym będzie to zazwyczaj jedna spółka z o.o., która pełni rolę komplementariusza w spółce i zarazem powiązana jest z osobami będącymi komandytariuszami w spółce komandytowej).


Ponadto konieczna jest zgoda wyrażona przez komandytariuszy, którzy reprezentują co najmniej 2/3 sumy komandytowej wskazanej w umowie spółki komandytowej.


Krok 4. – Wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego


W przypadku podjęcia uchwały oraz skompletowania całej dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia przekształcenia, dla skuteczności przekształcenia konieczny jest wpis do KRS. W związku z tym na tym etapie konieczne jest przygotowanie wniosku do KRS wraz ze stosownymi załącznikami.


Należy pamiętać, że przekształcenie skuteczne jest z dniem wpisania spółki przekształconej (w tym wypadku spółki z o.o.) do KRS. W związku z tym na etapie przygotowywania wniosku należy pamiętać o tym, że z przyczyn bilansowych najczęściej najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie dokonanie wpisania przekształcenia z dniem pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego. Prośbę taką można załączyć do wniosku o rejestrację przekształcenia w KRS.


Krok 5. Rejestracja przekształcenia w KRS


Ten etap jest już niezależny od wspólników i ich pełnomocników. W zależności od obciążenia danego sądu etap od złożenia wniosku do rejestracji przekształcenia może trwać od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. Należy jeszcze raz podkreślić, że przekształcenie skuteczne jest dopiero z dniem wpisania spółki przekształconej w KRS-ie.


Wraz z tym dniem powstaje ważny obowiązek – w przypadku przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z o.o. należy zamknąć i otworzyć na dzień przekształcenia księgi rachunkowe.


Ile kosztuje przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.?


Od 1 marca 2020 r. weszły w życie zmiany w KSH, które spowodowały uproszczenie procesu przekształcania spółek.


Najważniejsza zmiana dotyczy tego, że od 1 marca 2020 r. nie jest konieczne poddanie planu przekształcenia obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. Dzięki temu spółki mogą oszczędzić od 3 do 5 tys. zł netto kosztów, jakie wynikłyby z takiego badania.


Dodatkowo w zależności od szybkości działania biegłego spółki oszczędzają dzięki brakowi tego formalizmu od miesiąca do nawet 3 miesięcy w zakresie trwania procesu przekształcenia.


Kolejnym ułatwieniem jest już brak dodatkowego obowiązku zawarcia umowy spółki z o.o. Do tej pory po podjęciu uchwały o przekształceniu, wspólnicy byli zobowiązani do zawarcia jeszcze samej umowy spółki przekształconej (wymagały tego niektóre sądy). Po zmianach KSH przewiduje, że podjęcie uchwały o przekształceniu zastępuje zawarcie umowy spółki przekształconej (spółki z o.o.).


Wszystko to powoduje, że w porównaniu do stanu sprzed 2020 r. spółka zaoszczędzi kilka tysięcy zł na procesie przekształcenia.


Nadal pozostają następujące koszty, które należy ponieść:

  • koszt sporządzenia protokołu z uchwałą o przekształceniu – koszt ten powinien oscylować najczęściej pomiędzy 300 a 500 zł netto;

  • koszt opłaty sądowej i opłaty za publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 600 zł, opłaty te należy wnieść wraz ze złożeniem wniosku o rejestrację przekształcenia (500 zł tytułem opłaty sądowej i 100 zł tytułem opłaty za publikację w MSiG);

  • koszt opłat skarbowych od pełnomocnictwa – za każde pełnomocnictwo złożone do KRS należy uiścić opłatę skarbową 17 zł;

  • oprócz tego spółki, które skorzystają z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, będą musiały również ponieść koszt reprezentacji prawnej, który co do zasady będzie zależał od złożoności procesu przekształcenia.

Należy pamiętać również o tym, iż w niektórych przypadkach na skutek przekształcenia konieczna będzie zapłata podatku od czynności cywilno-prawnych PCC. Dotyczyć to będzie sytuacji, w której wraz z przekształceniem dojdzie podatkowo do zwiększenia kapitału zakładowego spółki.

Na tę kwestię należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ stanowisko notariuszy w tym zakresie jest bardzo różne. Można również narazić się aparatowi skarbowemu. Dlatego co do zasady na etapie kroku 1., czyli sporządzania planu przekształcenia, warto również zlecić analizę czy sposób, w którym przeprowadzone będzie przekształcenie, uzasadniać będzie zwiększenie kapitału spółki i pociągnie za sobą obowiązek poniesienia PCC.


Jakie powody przemawiają za przekształceniem spółki komandytowej w spółkę z o.o.?


Zachętą dla przeprowadzenia przekształcenia spółki komandytowej z modelu hybrydowym (tj. z udziałem spółki z o.o. jako komplementariusza) w spółkę z o.o., będzie przede wszystkim chęć uproszczenia struktury prowadzonego biznesu. W związku przekształceniem obniżeniu mogą ulec koszty funkcjonowania spółki.


Wraz z objęciem spółek komandytowych podatkiem CIT spółka komandytową jest w takiej samej sytuacji jak spółka z o.o. Zatem prowadzenie biznesu wyłącznie w formie spółki z o.o. może być w tym zakresie uproszczeniem (zamiast dwóch spółek pozostanie jedna).


Dużą zachętą może być przy tym możliwość zastosowania tzw. estońskiego CIT. W ramach estońskiego CIT istnieje możliwość odroczenia zapłaty wszelkich podatków od zysku do momentu ich wypłaty wspólnikom. Mechanizm połączony jest z niższymi stawkami podatkowymi.


Niestety ustawodawca zdecydował się nie obejmować spółek komandytowych tym modelem opodatkowania. I to mimo, iż spółki komandytowe będą od 2021 r. podatnikiem CIT na równi ze spółkami z o.o., spółkami akcyjnymi czy spółkami komandytowo-akcyjnymi! Rozwiązanie to nie jest zrozumiałe.


Konsekwencje jest jednak taka, że


chcąc skorzystać z ułatwień estońskiego CIT spółki komandytowe będą zmuszone przekształcić się najpierw w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Po przekształceniu spółki będą mogły skorzystać z preferencji podatkowych estońskiego CIT, które mogą spowodować obniżenie efektywnego opodatkowania do 20-25% w przypadku małych spółek oraz 25-30% w przypadku dużych spółek.


Biorąc pod uwagę chęć skorzystania z tzw. estońskiego CIT i związanych z nim preferencji podatkowych, należy wziąć pod uwagę plany inwestycyjne spółki dotyczące zakupów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.


Warunkiem korzystania z CIT jest zwiększanie inwestycji przez spółkę zgodnie z parametrami wskazanymi w ustawach podatkowych.


O czym pamiętać?


W przypadku przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z o.o. po przekształceniu wspólnicy dalej będą zwolnieni z odpowiedzialności za zobowiązania spółki.


Oczywiście nie będzie to dotyczyć sytuacji, w której wspólnicy pełnią równocześnie funkcje w zarządzie przekształconej spółki – w tym zakresie dalej będą odpowiadać za rażące naruszenia przepisów podatkowych oraz brak złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym momencie (ale już nie za inne zobowiązania spółki).


Wydaje się jednak, że model ten będzie bardzo atrakcyjny dla spółek, które prowadzą działalność związaną z ryzykiem biznesowym, lub które w związku z rozwojem planują poniesienie większych nakładów inwestycyjnych na rozwój.


W przypadku podjęcia decyzji o przekształceniu spółki komandytowej w spółkę z o.o. należy przeanalizować dokładnie efekt podatkowy po dokonanym przekształceniu oraz możliwość skorzystania z ulg podatkowych.


W przypadku przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z o.o. korzyścią dla spółki i wspólników będzie to, że powstała w wyniku przekształcenia spółka z o.o. będzie z mocy prawa kontynuatorką spółki komandytowej – oznacza to, że przejmie ona prawa i obowiązki spółki komandytowej oraz jej prawa i obowiązki podatkowe. Ponadto po przekształceniu spóła będzie mogła skorzystać z tzw. estońskiego CIT.


Warto pamiętać, że odmienne wymogi mogą wynikać z kontraktów handlowych zawartych przez spółkę. W przypadku podjęcia decyzji o przekształceniu warto przeanalizować, czy umowy z kontrahentami nie przewidują konieczności ich poinformowania o dokonanym przekształceniu.


W przypadku umów z instytucjami finansowymi konieczne może być uzyskanie od tych instytucji wcześniejszej zgody na dokonanie przekształcenia.


Zapraszamy do zapoznania się z innymi artykułami cyklu:


Autor:

dr Mateusz Korus, radca prawny - posiada bogate doświadczenie w procesach przekształceń spółek, regularnie doradza spółkom w zakresie prawa podatkowego oraz ulg i zwolnień podatkowych

--

Masz pytanie - zapraszamy do kontaktu: +48 32 728 11 00 lub legal@koruslegal.pl

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page