top of page
  • Zdjęcie autoradr Mateusz Korus

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną w 5 krokach

Zaktualizowano: 28 gru 2020

Rząd przeforsował zmianę i od 2021 r. wszystkie spółki komandytowe zostają podatkiem CIT.


Wspólnicy każdej spółki komandytowej powinni na przełomie 2020/2021 r. przeanalizować, jakie konsekwencje podatkowe mieć będzie dla nich ta zmiana.


Objęcie spółek komandytowych CIT oznaczać będzie znaczące zwiększenie opodatkowania zysków osiąganych w spółce. W zależności od wielkości spółki komandytowej, efektywne opodatkowanie - wielkość podatku, który trzeba będzie zapłacić od zysków, ulegnie zwiększeniu o 37% lub nawet 80%.


Równocześnie na skutek tej zmiany spółka komandytowa zostanie zrównana podatkowo ze spółką z o.o. Stąd wielu przedsiębiorców zastanawia się obecnie nad przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną, tak aby zachować w 2021 r. dotychczasowy model opodatkowania.

Przekształcenie spółki komandytowej w jawną
Spółkę komandytową można przekształcić w spółkę jawną

5 Kroków do przekształcenia w spółkę jawną


Dzięki reformie kodeksu spółek handlowych (KSH) w 2020 r. przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną jest znacząco uproszczone. Podobnie jak w przypadku przekształcenia w spółkę z o.o., również w przypadku przekształcenie w spółkę jawną, wspólnicy będą musieli przejść przez 5 kroków:Krok 1 – Plan przekształcenia


Na początek należy przygotować plan przekształcenia. Plan ten powinien zawierać:

  • projekt uchwały o przekształceniu,

  • projekt umowy spółki jawnej (która powstanie w wyniku przekształcenia) oraz

  • sprawozdanie finansowe spółki przekształcanej (spółki komandytowej).

Uwagę należy poświęcić m.in. na wyjaśnienie kwestii bilansowych oraz przygotowanie sprawozdania finansowego.


Wspólnicy powinni przeprowadzić analizę i podjąć decyzję o tym jak mają wyglądać wewnętrzne relacji w spółce jawnej po przekształceniu.


Koniecznym będzie również sprawdzenie wyceny wartości udziałów połączone z analizą tego, czy w wyniki przekształcenia nie dojdzie do zwiększenia wartości majątku spółki (o czym poniżej).


Wspólnicy powinni na tym etapie podjąć również decyzję, co zrobić z dotychczasową spółką z o.o. będącą komplementariuszem spółki komandytowej?


W szczególności można rozważyć albo likwidację komplementariusza, albo jego połączenie w przyszłości ze spółką jawną albo sprzedaż komplementariusza (będzie posiadał historię finansową co może być atrakcyjne dla potencjalnych nabywców).


Krok 2. – Zawiadomienie wspólników o zamiarze przekształcenia


Po przygotowaniu planu przekształcenia należy wypełnić formalny wymóg, zgodnie z którym, przed dokonaniem przekształcenia wspólnicy spółki komandytowej powinni być dwukrotnie zawiadomieni o zamiarze przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną. Szczególne znaczenie wymóg ten mieć będzie w przypadku spółek komandytowych, w których struktura właścicielska jest bardziej rozbudowana i spółek w których np. nie istnieją silne powiązania wspólników o charakterze rodzinnym.


Krok 3. – Uchwała o przekształceniu


W kolejnym kroku wspólnicy muszą przyjąć uchwałę o przekształceniu. Zgodnie z przepisami KSH taka uchwała musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. Stąd konieczna będzie wizyta u notariusza.


Na tym etapie warto pamiętać o tym, że dla skuteczności takiej uchwały konieczna jest zgoda wszystkich wspólników w spółce (inaczej jest w przypadku przekształcenia w spółkę z o.o., gdzie konieczna jest zgoda wszystkich komplementariuszy oraz zgoda komandytariuszy reprezentujących minimum 2/3 sumy komandytowej).


Krok 4. – Wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego


Po podjęciu uchwały oraz skompletowaniu całej dokumentacji, dla skuteczności przekształcenia konieczny jest wpis do KRS. W związku z tym konieczne jest przygotowanie wniosku do KRS.


Przekształcenie jest skuteczne z dniem wpisania spółki przekształconej (spółki jawnej) do KRS.


Dlatego warto pamiętać o tym, że z przyczyn bilansowych bardzo często najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie dokonanie wpisania przekształcenia z dniem pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego. Wniosek o dokonanie wpisu na konkretny dzień można dołączyć do wniosku o rejestrację przekształcenia w KRS (wniosek powinien być złożony wtedy jednak z 3-5 tygodniowym wyprzedzeniem).


Krok 5. Rejestracja przekształcenia w KRS


Ten etap wykonywany jest przez sąd rejestrowy. W zależności od obciążenia danego sądu etap od złożenia wniosku do rejestracji przekształcenia może trwać od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy.


Należy jeszcze raz przypomnieć, że przekształcenie skuteczne jest dopiero z dniem wpisania spółki przekształconej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wraz z tym dniem należy zamknąć i otworzyć na dzień przekształcenia księgi rachunkowe.

Spółka zostanie zwolniona z CIT dopiero z momentem wpisu przekształcenia do KRS.


Ile kosztuje przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.?


Jak już wspomniałem na wstępie od 2020 r. obwiązują uproszczenia dotyczące procesu przekształcania spółek.


Najważniejsze: od 1 marca 2020 r. nie jest konieczne poddanie planu przekształcenia badaniu przez biegłego rewidenta. Dla spółek oznacza to oszczędność w wysokości od 3 do 5 tys. zł netto. Dodatkowo bez badania biegłego spółki przyspieszą proces przekształcenia od 1 miesiąca do nawet 3 miesięcy.


Kolejne ułatwienie to brak dodatkowego obowiązku zawarcia umowy spółki jawnej po przekształceniu. Po zmianach KSH stanowi, że podjęcie uchwały o przekształceniu zastępuje zawarcie umowy spółki przekształconej (spółki jawnej).


Zmiana ta w przypadku przekształcenia w spółkę jawną nie ma aż takiego znaczenia jak w przypadku przekształcenia w spółkę z o.o., gdyż inaczej niż w przypadku spółki kapitałowej dla umowy spółki jawnej nie jest konieczna forma aktu notarialnego.


Koszty, które należy ponieść:

  • sporządzenie protokołu z uchwałą o przekształceniu – koszt ten powinien wynieść od 300 a 500 zł netto;

  • opłata sądowa i opłata za publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 600 zł (500 zł opłaty sądowej i 100 zł opłaty za publikację w MSiG);

  • opłaty skarbowe od pełnomocnictwa – za każde pełnomocnictwo złożone do KRS należy wnieść opłatę skarbową 17 zł;

  • spółki, które skorzystają z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, będą musiały pokryć koszty wsparcia prawnego – koszt ten zależy od złożoności przekształcenia.


Warto podkreślić, że w niektórych przypadkach przekształcenie może spowodować konieczność zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC). Dotyczy to sytuacji, gdzie w wyniku przekształcenia dojdzie podatkowo do „zwiększenia majątku spółki”.


Na tę kwestię należy zwrócić szczególną uwagę (ze względu na to, że podatek pobierają notariusze a ich interpretacja przepisów bywa różna). Dlatego warto na etapie kroku 1., czyli sporządzania planu przekształcenia, przeprowadzić analizę czy w wyniku przekształcenia dojdzie do zwiększenia majątku spółki w rozumieniu przepisów podatkowych.


Jakie mogą być powody przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną?


Zachętą dla przeprowadzenia przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną będzie przede wszystkim to, że zyski spółki będą po przekształceniu opodatkowane tak jak przed objęciem spółek komandytowych CIT.

Dzięki temu wspólnicy (komandytariusze) unikną zwiększenia efektywnego opodatkowania zysków z ok. 19,5-20,5% do ponad 26-34% (w zależności od wielkości spółki). Jest to podstawowy powód, którym kierować się będą spółki decydujące się na przekształcenie w sp. jawną.


O czym pamiętać?


W przypadku przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną po przekształceniu komandytariusze nie będą już zwolnieni z odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Przejście na spółkę jawną oznaczać będzie, że wszyscy wspólnicy (w tym komandytariusze) zaczną odpowiadać całym swoim prywatnym majątkiem za zobowiązania spółki. Warto zatem zastanowić się, czy korzyść podatkowa przeważy nad zmianą zasad odpowiedzialności.


Wspólnicy powinni przede wszystkim popatrzyć na strukturę swojego biznesu, jego charakter oraz stopień ryzyka związanego z działalności. W niektórych przypadkach może się okazać, że inne alternatywy mogą okazać się bardziej atrakcyjne niż przekształcenie w spółkę jawną (np. utrzymanie dotychczasowej formy i poszukiwanie innych sposobów redukcji opodatkowania lub przekształcenie w sp. z o.o.).


Warto pamiętać o tym, że w po przekształceniu w spółce jawnej wspólnikami muszą być tylko osoby fizyczne, aby spółka była zwolniona z CIT. Warto zatem podjąć stosowne działania w tym zakresie na etapie przygotowywania przekształcenia.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi artykułami cyklu:


Autor:

dr Mateusz Korus, radca prawny - posiada bogate doświadczenie w procesach przekształceń spółek, regularnie doradza spółkom w zakresie prawa podatkowego oraz ulg i zwolnień podatkowych

--

Masz pytanie - zapraszamy do kontaktu: +48 32 728 11 00 lub legal@koruslegal.pl

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page