top of page
  • Zdjęcie autoradr Mateusz Korus

Dlaczego warto wybierać arbitraż handlowy?

Zaktualizowano: 14 lis 2020

Arbitraż handlowy jest alternatywną metodą rozwiązywania sporów biznesowych. W arbitrażu handlowym dany spór, dana sprawa między spółkami, korporacjami rozstrzygana jest w bardziej neutralnym dla stron środowisku, a także w miejscu, które bardziej rozumie potrzeby biznesu. Reguły postępowań przed sądami arbitrażowymi są bardzo elastyczne. Tutaj korzyść będzie polegała na tym, że sąd arbitrażowy ma więcej władzy nad tym, jak proces, jak samo postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone. W porównaniu do spraw przed sądami państwowymi daje to tę przewagę, że można uniknąć wielu pułapek, które pojawiają się w tradycyjnych postępowaniach przed sądami państwowymi. Zatem arbitraż handlowy jest dużo bardziej elastyczną metodą rozwiązywania sporów biznesowych niż postępowania przed sądami powszechnymi.Na szybkość postępowania arbitrażowego wpływa również to, że postępowanie arbitrażowe jest tylko jednoinstancyjne, to znaczy nie ma takiej sytuacji jak w przypadku sądów państwowych, że mamy wyrok w pierwszej instancji, a później czekamy bardzo długi czas na rozpatrzenie odwołania przez sąd drugiej instancji.


Korzystne jest to, że strony mogą wybierać sobie swoich własnych arbitrów w postępowaniu. Czyli przykładowo jeżeli mamy trzyosobowy sąd arbitrażowy, każda ze stron wybiera sobie swojego własnego arbitra, a następnie tych dwóch arbitrów wybiera swojego własnego przewodniczącego trybunału arbitrażowego. Możliwość wyboru arbitrów daje tę przewagę w porównaniu do sądów powszechnych, że strony mogą wybrać sobie osoby, które mają szczególne doświadczenie na przykład w danej branży lub w sporach danego rodzaju.Kolejną zaletą arbitrażu handlowego w sprawach międzynarodowych jest to, że strony mogą sobie wybrać język, w którym postępowanie będzie prowadzone. Na przykład może to być albo język polski, albo język angielski. W przypadku spraw o znaczeniu międzynarodowym, w których zaangażowane są strony z różnych krajów, daje to też duże uproszczenie, gdyż przykładowo dany kontrakt i wszystko, co zdarzyło się wokół tego kontraktu, mogło być prowadzone na przykład w języku angielskim.


Kolejną bardzo pozytywną stroną arbitrażu handlowego jest możliwość zachowania całego postępowania w tajemnicy. W większości regulaminów strony automatycznie zobowiązane są do zachowania w poufności wszystkich pism skonstruowanych w trakcie trwania procesu arbitrażowego, wszystkich dokumentów użytych na cele takiego postępowania. Bardzo często zagwarantowana jest automatyczna ochrona poufności samego wyroku sądu arbitrażowego.


W przypadku spraw międzynarodowych arbitraż ma również tę przewagę, że ewentualny wyrok sądu arbitrażowego bardzo łatwo będzie wyegzekwować w innych państwach. W przypadku wyroków sądów powszechnych sytuacja nie jest już taka prosta. Arbitraż handlowy w sprawach międzynarodowych okazuje się również najczęściej dużo tańszą formą rozwiązywania sporu biznesowego.


Autor:

dr Mateusz Korus, radca prawny - posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów biznesowych w postępowaniach sądowych i arbitrażowych

--

Masz pytanie - zapraszamy do kontaktu: +48 32 728 11 00 lub legal@koruslegal.pl


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page