top of page
  • Zdjęcie autoradr Mateusz Korus

Tarcza antykryzysowa. Ułatwienia i zwolnienia podatkowe

Zaktualizowano: 14 lis 2020



Specustawa zawierająca tarczę antykryzysową przewiduje szereg rozwiązań mających ułatwić firmom kwestie dotyczące podatków. Do najważniejszych z nich należą:

Zaliczki na PIT pracowników

Dla pracodawców ma zostać wydłużony do 1 czerwca 2020 r. termin płatności zaliczek na podatek dochodowy PIT od wynagrodzeń wypłacanych za miesiące marzec i kwiecień 2020 r. Zmiana ta jest o tyle ważna, że w polskim systemie podatkowym nieodprowadzenie zaliczek na PIT pracowników jest obwarowane bardzo restrykcyjnymi sankcjami. Oczywiście pozostaje pytanie czy w przypadku pogłębienia kryzysu takie odroczenie do 1 czerwca będzie wystarczające.

Rozliczenie straty za 2020 r. w deklaracjach za 2019 r.

Ustawa zakłada, że firmy będą mogły rozliczyć stratę poniesioną w 2020 r. jednorazowo obniżając o wysokość tej straty (nie więcej niż o 5 000 000 zł) dochód uzyskany w 2019 r. Przepisy zakładają, że odliczenie można będzie dokonać składając korektę zeznania za 2019 r. Warunkiem jest, żeby uzyskanie w 2020 r. łączne przychody były niższe o 50% od tych uzyskanych w 2019 r.

Przepis dotyczy zarówno przedsiębiorców płacących PIT jak i CIT.

Brak opłaty prolongacyjnej

Tarcza przewiduje zniesienie opłaty prolongacyjnej. Zwolnienie dotyczyć będzie wyłącznie sytuacji, gdy na wniosek firmy zostanie odroczony termin płatności lub zostaną rozłożone na raty podatki i zaległości oraz składki ZUS należne za okres od 1 stycznia 2020 r. Wniosek o zniesienie opłaty musi zostać złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub w okresie 30 dni następujących po odwołaniu takiego stanu. Ponadto Ministerstwo finansów zapowiada zaniechanie (w całości lub w części) poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych w sytuacjach związanych z COVID-19.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Specustawa daje gminom możliwość wprowadzenia dla firm zwolnień i odroczeń w podatku od nieruchomości. Gminy same będą mogły zadecydować o wysokości wsparcia. Zwolnienia muszą zostać wprowadzone w drodze uchwały rady gminy lub rady miasta. Wiele gmin i miast zapowiedziało już wprowadzenie takiej pomocy dla firm.

Możliwość rezygnacji z zaliczek uproszczonych PIT i CIT

Kolejnym ułatwieniem jest możliwość zrezygnowania w trakcie roku podatkowego z odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej (tzw. uproszczone zaliczki). Zmiana jest o tyle ważna, że do tej pory podatnicy musieli płacić zaliczkę przez cały rok w oparciu o wyniki finansowe z zeszłego roku i formę tę można było zmienić dopiero ze skutkiem na kolejny rok podatkowy. Specustawa wprowadza możliwość zmiany formy płatności zaliczek w dowolnym momencie 2020 r.

Brak zwolnienia z PCC dla pożyczek na ratowanie firm

Wbrew zapowiedziom specustawa o tarczy antykryzysowej nie wprowadziła zwolnienia z podatku PCC dla pożyczek udzielanym firmom dotkniętym skutkami kryzysy związanego z COVID-19.

Przesunięcie terminu zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych (CRBR)

Specustawa przewiduje przesunięcie do 13 lipca 2020 r. terminu na zgłaszanie do rejestry CRBR beneficjentów rzeczywistych w spółkach prawa handlowego. Do tej pory firmy były zobowiązane zgłosić beneficjentów rzeczywistych najpóźniej do 13 kwietnia 2020 r. Przesunięcie terminu ma znaczenie o tyle, że za nieterminowe wywiązanie się z obowiązku zgłoszeń grozi do 1 mln zł kary.

Przedłużenie terminu na złożenie CIT-8, IFT-2R, ORD-U i sprawozdań finansowych

Ministerstwo Finansów wydało 27 maca 2020 r. rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku CIT.

Rozporządzenie przedłuża wszystkim podatnikom CIT termin na złożenie zeznania CIT-8 i zapłatę podatku za 2019 r. do 31 maja 2020 r.

Podatnicy, którzy w 2019 r. osiągali wyłącznie dochody zwolnione mogą złożyć zeznanie roczne w terminie do 31 lipca 2020 r.

Zaraz po uchwaleniu specustawy wydane zostało rozporządzenie wydłużające o 3 miesiące termin na przygotowanie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania za 2019 r.

Zawieszenie terminów dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR)

W przypadku obowiązków dotyczących zgłaszania MDR, terminy na zgłoszenie ewentualnych schematów podatkowych (za wyjątkiem schematów transgranicznych) zostają zawieszone w okresie od 31 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Pozostałe przesunięcia terminów

Tarcza przesuwa również m.in.:

  • wejście w życie z 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r. nowego pliku JPK

  • termin na złożenie informacji o cenach transferowych TP-R do 30 września 2020 r. (dla firm, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po 31.12.2018 r. a zakończył przed 31.12.2019 r.)

  • termin na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek spoza białej listy podatników VAT z 3 dni do 14 dni

  • wejście w życie nowej matrycy podatku VAT z 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r.

  • 3-miesięczny termin na wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej o dalsze 3 miesiące (wniosek złożony i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie specustawy oraz do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii).


dr Mateusz Korus, radca prawny

--

Kontakt dotyczący pomocy związanej z COVID-19:


Comments


bottom of page