top of page
 • Zdjęcie autoradr Mateusz Korus

Bez decyzji o wsparciu nie ma zwolnienia podatkowego na nową inwestycję

Zaktualizowano: 24 lis 2020

Decyzje o wsparciu są konieczne, aby firmy mogły otrzymać zwolnienie podatkowe na nową inwestycję w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Z tego artykułu dowiedzą się Państwo czym jest decyzja o wsparciu oraz jak ją otrzymać.


Decyzja o wsparciu

Decyzje o wsparciu są częścią Polskiej Strefa Inwestycji


Od końca 2018 r. Polska stała się jedną wielką specjalną strefą ekonomiczną. Wszystko za sprawą wprowadzonego programu Polska Strefa Inwestycji. Program ten zakłada wsparcie dla polskich i zagranicznych firm, które zamierzają inwestować w Polsce.


Wsparcie polega na udzieleniu inwestorom zwolnienia podatkowego w podatku CIT lub PIT (w zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa), które może wynieść w zależności od wielkości firmy oraz miejsca inwestycji od 10 do nawet 70 % wartości inwestycji. Zwolnienie jest udzielane na okres od 10-15 lat.


Wsparcie można otrzymać nie tylko na budową nowego zakładu produkcyjnego czy stworzenie nowego centrum nowoczesnych usług dla biznesu. Zwolnienie podatkowe można otrzymać również na zwiększenie zatrudnienia, rozbudowę zakładu, zwiększenie mocy produkcyjnych, wprowadzenie nowego produktu, zmianę procesu produkcyjnego. Więcej o tym pisaliśmy tu.


Jednak aby firmy mogły skorzystać z tego zwolnienia podatkowego muszą otrzymać najpierw decyzję o wsparciu.


Czym jest decyzja o wsparciu i kto ją wydaje?


Decyzja o wsparciu jest decyzją administracyjną. Zgodnie z ustawą o wspieraniu nowych inwestycji decyzja przyznaje firmom zwolnienie podatkowe w podatku CIT lub PIT na realizowane przez nie inwestycje.


Decyzje o wsparciu wydają spółki zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi w Polsce w imieniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.


W Polsce działa 14 spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi:

Każdej z nich został przyznany na wyłączność obszar, w którym spółki wydają decyzje o wsparciu. O tym, która ze spółek będzie właściwa do wydania decyzji decyduje miejsce, w którym inwestycja będzie prowadzona.


Pod tym linkiem znajdą Państwo pełną listę obszarów wg powiatów przyporządkowanych każdej z stref.


Kto może się starać o decyzję o wsparciu?


O decyzję o wsparciu mogę się ubiegać wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od formy prawnej, w której prowadzą swój biznes. Zatem wniosek mogą złożyć zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą jak i firmy prowadzone w formie spółek prawa handlowego (spółki jawnej, komandytowej, sp. z o.o., spółki akcyjnej, spółki europejskiej czy spółki komandytowo-akcyjnej). O wydanie decyzji mogą się starać zarówno firmy polskie jak i zagraniczne.


Kluczowe jest, aby inwestor starannie zaplanował inwestycję, tak żeby spełniała ona wymogi Polskiej Strefy Inwestycji zarówno pod kątem rodzaju inwestycji, branży oraz minimalnych nakładów inwestycyjnych (szerzej o tym pisaliśmy tu).


Jak uzyskać decyzję o wsparciu?


Aby uzyskać decyzję o wsparciu konieczne jest przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o wsparciu i jego złożenie do właściwej strefy ekonomicznej. Decyzje wydawane są najczęściej w ciągu 4-5 tygodni od złożenia wniosku. Za złożenie wniosku strefy nie pobierają opłat.


Wniosek musi zawierać dokładny opis inwestycji, rodzaj (nowy zakład, rozbudowa, zwiększenie zatrudnienia itp.), koszty, termin realizacji oraz wskazanie miejsca, w którym przedsiębiorca zamierza zainwestować. Inwestor musi również skompletować listę innych dodatkowych wymaganych dokumentów takich jak zaświadczenia, oświadczenia oraz dokumenty finansowe.


Kluczowe jest dokładne wyliczenie wartości inwestycji. Ma to szczególne znaczenie, gdyż nieosiągnięcie wymaganego progu wielkości inwestycje uniemożliwi inwestorowi skorzystanie z ulgi podatkowej na nową inwestycję.


Co zawiera decyzja o wsparciu?


Decyzja o wsparciu zawiera szereg elementów określających m.in. rodzaj, wielkość oraz lokalizację inwestycji. W szczególności decyzja wskazuje:

 • przedsiębiorcę-inwestora, któremu została udzielona decyzja

 • rodzaj działalności gospodarczej inwestora, który objęty będzie zwolnieniem podatkowym

 • termin obowiązywania decyzji oraz zwolnienia podatkowego

 • nieruchomości, na których zlokalizowana zostanie inwestycja

 • warunki inwestycji (minimalne zatrudnienie, termin realizacji inwestycji, minimalną i maksymalną wysokość kosztów kwalifikowanych uprawniających do zwolnienia podatkowego)

 • kryteria jakościowe, które inwestor musi spełnić.

Przykładowy fragment preambuły decyzji o wsparciu:


Decyzja o wsparciu nr 44/2019

z dnia 10.10.2019 r.


Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017 poz. 1257 ze zmian.), zwanego dalej „kpa”, art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1162) (…), działając w imieniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, po rozpatrzeniu wniosku z dnia - 10.09.2019 r. o wydanie decyzji o wsparciu, Zarząd Katowickiej SSE S.A. wydaje decyzję o wsparciu, przedsiębiorcy pod nazwą:


Nova Systems sp. z o.o. sp.k.

ul. Piękna 10, 40-590 Katowice

KRS: 0000123456


na prowadzenie działalności gospodarczej, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa, w zakresie wyrobów wytworzonych lub usług świadczonych na terenie wskazanym w pkt I. 2 niniejszej decyzji:

28.29 – pozostałe maszyny ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane

33.12 - usługi naprawy i konserwacji maszyn;

33.20 - usługi instalowania maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;

71.12 - usługi w zakresie inżynierii i związane z nim doradztwo techniczne.

(…)


O czym należy pamiętać starając się o decyzję o wsparciu?


Uzyskanie decyzji o wsparciu jest centralnym elementem starania się o zwolnienie podatkowe w podatku dochodowym CIT lub PIT na nową inwestycję.

Inwestor powinien uzyskać taką decyzję przed poniesieniem pierwszych wydatków na inwestycję. Koszty poniesione przed udzieleniem decyzji o wsparciu nie kwalifikują ani do zwolnienia podatkowego, ani do ich wliczenia do wartości inwestycji.

Zatem poniesienie wydatków przed uzyskaniem decyzji może zagrozić wykorzystaniu zwolnienia podatkowego. Należy pamiętać, że poprzez poniesieni wydatku rozumie się nie tylko płatność dokonaną przed otrzymaniem decyzji, ale również i zawarcie umowy (np. z firmą budowlaną lub przedwstępnej na zakup działki) przed uzyskaniem decyzji.


Skorzystanie z ulgi podatkowej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji wymaga zatem wczesnego rozpoczęcia planowania inwestycji oraz określenia zakresu i kosztów inwestycji jeszcze przed jej rozpoczęciem. Jest to o tyle ważne, że już po otrzymaniu decyzji nie można będzie wystąpić np. o zmniejszenie minimalnej wielkości inwestycji albo o zwiększenie wartości inwestycji. Te kwoty muszą w okresie obowiązywania decyzji pozostać bez zmiany. Warto również dokładnie przeanalizować, czy działalność, której dotyczy inwestycja nadaje się w całości czy w części do objęcia zwolnieniem podatkowym.


Oprócz uzyskania decyzji nie należy zapomnieć o aspekcie podatkowym. Decyzja o wsparciu ma również znaczenie podatkowe, gdyż przyznaje firmie do wyczerpania wartości wsparcia wakacje podatkowe w podatku CIT i PIT. Na etapie przygotowania wniosku o wydanie decyzji o wsparciu należy dokładnie przeanalizować aktualną sytuację prawną dotyczącą zwolnień podatkowych, gdyż prawo podatkowego w Polsce dość szybko się zmienia. Analiza powinna obejmować aktualne stanowisko fiskusa dotyczące zakresu zwolnienia, kosztów, które mogą być wliczone do wysokości zwolnienia oraz sposobu rozliczania i dokumentowania zwolnienia podatkowego. Warto również pomyśleć o wystąpieniu o wydanie interpretacji podatkowej, która zabezpieczy stanowisko inwestora. Dlatego na etapie przygotowania wniosku o wydanie decyzji o wsparciu warto skorzystać z pomocy specjalisty od podatków.


Kluczowego informacje


Decyzja o wsparciu jest dokumentem administracyjno-prawnym wydawanym przez jedną z 14 spółek zarządzających w Polsce specjalnymi strefami ekonomicznymi. Decyzje są wydawane na wniosek inwestora.

 • Wniosek może złożyć każdy przedsiębiorca niezależnie od formy prawnej firmy.

 • Wniosek mogą składać polskie oraz zagraniczne spółki a także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

 • Decyzje wydawane są najczęściej w przeciągu 4-5 tygodni od złożenia wniosku.

 • Za wydanie decyzji nie jest pobierana żadna opłata.

 • Należy pamiętać, aby wniosek złożyć przed poniesieniem pierwszych kosztów inwestycji oraz przed zawarciem umów związanych z realizacją inwestycji. W przeciwnym razie koszty takie nie będą wliczane do zwolnienia podatkowego.

Przed złożeniem wniosku należy dokładnie zaplanować zakres oraz koszty inwestycji. Warto również potwierdzić, czy prowadzona działalność kwalifikuje do objęcia zwolnieniem podatkowym w podatku CIT i PIT oraz sprawdzić aktualne stanowisko fiskusa dotyczące sposobu rozliczeń takiego zwolnienia.


Jeżeli mają Państwo więcej pytań - zapraszamy do kontaktu z nami ulgi@koruslegal.pl lub 32 728 11 00. Możecie skorzystać również z naszego formularza kontaktowego.Dr Mateusz Korus, MLB - radca prawny, specjalizuje się m.in. w kwestiach związanych z prawnym i podatkowym wsparciem inwestorów działających w Polsce

_______

O KorusLegal: Jesteśmy polską kancelarią prawną specjalizującą się w prawie handlowym i gospodarczym. Naszą specjalnością są inwestycje oraz działalność międzynarodowa

Comments


bottom of page