top of page
 • Zdjęcie autoradr Mateusz Korus

Ulga na inwestycje: Jak w 10 krokach otrzymać zwolnienie podatkowe

Zaktualizowano: 24 lis 2020


Praktyczny przewodnik tłumaczący krok po kroku jak otrzymać ulgę podatkową na nową inwestycję w ramach programu Polska Strefa Inwestycji.

Od jesieni 2018 r. firmy mogą się starać o ulgi inwestycyjne na nowych zasadach

Państwa firma planuje nową inwestycję?

Budowę nowego zakładu, biura lub otwarcie nowego oddziału?

Zakup nowych urządzeń produkcyjnych lub nowej linii technologicznej? Wprowadzenie nowego produktu?


Jeżeli tak to najprawdopodobniej możecie się Państwo starać o ulgę podatkową w wysokości do 70% inwestycji.


W tym artykule przedstawiamy kto, kiedy oraz na jakich zasadach może starać się o zwolnienia podatkowe w ramach programu Polska Strefa Inwestycji.


Artykuł ten stanowi drugą część naszej serii, w której omawiamy najważniejsze kwestie związane z nowymi ulgami podatkowymi dla inwestorów. W pierwszej części opisaliśmy założenia programu Polska Strefa Inwestycji.


Spis treści:


Ulgi podatkowe na nowe inwestycje

Krok 1: Branża - czy moja firma się kwalifikuje?

Krok 2: Rodzaj inwestycji - czy moja inwestycja się nadaje?

Krok 3: Wielkość firmy - jaka wysokość ulgi?

Krok 4: Lokalizacja - ile minimalnie muszę zainwestować?

Krok 5: Wymogi jakościowe - jakie warunki muszę spełnić?

Krok 6: Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o wsparciu

Krok 7: Wniosek - kiedy i gdzie składać?

Krok 8: Decyzja o wsparciu - start

Krok 9: Realizacja inwestycji

Krok 10: Rozpoczęcie korzystania z ulgiUlgi podatkowe na nowe inwestycje


Od września 2018 r. firmy mogą starać się o ulgi podatkowe na inwestycje w ramach programu Polska Strefa Inwestycji. Program ten przekształcił Polskę w jedną wielką strefę ekonomiczną (więcej o programie Polska Strefa Inwestycji).


Ulgi podatkowe przyznawane są na 10-15 lat. W ramach ulgi inwestor otrzymuje zwolnienie podatkowe w wysokości od 10% do 70% kosztów inwestycji (w zależności od miejsca oraz rodzaju inwestycji - więcej o wysokości zwolnienia w kroku 3).


Zwolnienie polega na tym, że inwestor nie płaci podatku dochodowego (w zależności od formy prawnej podatku CIT lub PIT), przez okres, na który otrzymał ulgę, aż do momentu, kiedy wyczerpie limit zwolnienia podatkowego.


Wszystkie kwestie związane z ulgą na inwestycje reguluje ustawa z 10 maja 2018 r. o wsparciu nowych inwestycji oraz szereg rozporządzeń wykonawczych (w tym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji). Te akty prawne zawierają wymagania jakie nowa inwestycja musi wypełnić, żeby można było objąć ją ulgą na inwestycje.Podstawą do zwolnienia podatkowego jest otrzymanie tzw. decyzji o wsparciu, którą wydaje właściwa dla miejsca inwestycji jedna z 14 spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi.


Ważne! Decyzję należy zdobyć przed rozpoczęciem inwestycji.


Poniżej krok po kroku sprawdzą Państwo czy Państwa inwestycja może otrzymać ulgę na inwestycję.Krok 1: Branża - czy moja firma się kwalifikuje?


Program Polska Strefa Inwestycji przewiduje, że o ulgi na inwestycję mogą starać się wyłącznie firmy z sektorów wskazanych w ustawie. Do tych sektorów należy szeroko rozumiany sektor produkcyjny oraz usług przemysłowych a także tzw. sektor nowoczesnych usług.

Zasadą jest przy tym, że do ulgi nadają się wszystkie typy działalności za wyjątkiem tych wyraźnie wymienionych w przepisach o nowych inwestycjach.


1. Produkcja


Prawie każda firma, która coś produkuje lub wytwarza może kwalifikować się do objęcia zwolnieniem podatkowym w związku z realizacją nowej inwestycją.


Ustawa przewiduje w tym zakresie kilka wyjątków. Zwolnieniem podatkowym nie może zostać objęta działalność produkcyjna polegająca na:

 • wytwarzaniu materiałów wybuchowych

 • wytwarzaniu wyrobów tytoniowych

 • wyrobie, rozlewaniu i przetwarzania napojów alkoholowych oraz spirytusu

Produkcja biokomponentów natomiast, mimo wykorzystania w ramach procesu produkcyjnego alkoholu czy spirytusu, będzie kwalifikować do objęcia zwolnieniem inwestycyjnym.


2. Usługi przemysłowe


Oprócz działalności czysto produkcyjnej (czyli produkcja własnych produktów, sprzedawanych na własny rachunek we własnym imieniu) do objęcia ulgą na inwestycje nada się szereg inwestycji związanych z tzw. usługami przemysłowymi.


Do takich usług nadających się do zwolnienia podatkowego należy np. tzw. produkcja na zlecenie - czyli sytuacja, w której firma produkuje wyroby innych firm na ich zlecenie.


Kolejną grupą działalności nadającej się do ulgi na inwestycje należy wykonywanie usług na zlecenie firm produkcyjnych w ramach łańcucha produkcyjnego. Najlepszym przykładem może tu być np. obróbka mechaniczna lub chemiczna produktów lub komponentów zlecona podwykonawcy - taka jak obróbka skrawaniem, galwanizacja, polerowanie, malowanie czy utwardzanie powierzchni. Zatem również np. ocynkownie mogą starać się o ulgę na inwestycje.


3. Nowoczesne usługi


Przepisy dotyczące ulg inwestycyjnych wprowadzają nową kategorię tzw. nowoczesnych usług.


W przypadku inwestycji związanych z świadczeniem nowoczesnych usług inwestor będzie mógł ubiegać się o decyzję o wsparciu oraz otrzymanie ulgi podatkowej.

Do nowoczesnych usług ustawodawca zaliczył:

 • działalność tzw. call-center

 • usługi centrów badawczo-rozwojowych

 • usługi audytu finansowego

 • usługi rachunkowo-księgowe

 • usługi architektoniczne i inżynierskie

 • specjalistyczne projektowanie oraz doradztwo w sprawach środowiska

 • badania i analizy technicznych

 • działalność tzw. firm centralnych

 • usługi doradztwa związanego z zarządzaniem

Natomiast pozostałe usługi profesjonalne, naukowe i techniczne (sekcja M PKWiU) usługi administrowania i usługi wspierających (sekcja N PKWiU) nie będą uprawniać do objęcia zwolnieniem inwestycyjnym.


4. Pozostałe usługi niekwalifikujące do zwolnienia


Przepisy dotyczące ulg inwestycyjnych wyłączają szereg kategorii usług z możliwości ubiegania się o ulgi na inwestycje.


Z możliwości ubiegania się o zwolnienia podatkowe wyłączony jest cały sektor handlu hurtowego oraz detalicznego. Zatem wszystkie firmy, które zajmują się prowadzeniem sklepów czy hurtowni nie otrzymają ulgi na inwestycje polegające na budowie nowych sklepów czy hurtowni.

Z możliwości ubiegania się o ulgę na inwestycję wyłączone są również następujące kategorie działalności:

 • naprawa samochodów

 • holowanie pojazdów

 • tzw. usługi zakwaterowania i gastronomii (hotele, restauracje i inne obiekty gastronomiczne)

 • budownictwo (sekcja F PKWiU).

Do wystąpienia o decyzję o wsparciu nie nadaje się również działalność polegająca na prowadzeniu punktów gier czy przyjmowaniu zakładów wzajemnych (branża bukmacherska).


Jeżeli chodzi o branżę IT i media wyłączone są usługi polegające na:

 • przetwarzaniu informacji i komunikacji (sekcja J PKWiU)

 • publikowaniu on-line (kategoria 58.19.2 PKWiU)

 • produkcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (dział 59 PKWiU).

Natomiast do objęcia ulgą nadaje się:

 • wydawanie nagrań dźwiękowych i muzycznych (kategoria 59.20.3 PKWiU)

 • nadawania programów ogólnodostępnych i abonamentowych oraz pozostałych usług w zakresie informacji (grupa 63.9 PKWiU).

Z ulg na inwestycje wyłączone są tzw. usługi licencyjne w zakresie informacji i komunikacji (sekcja J PKWiU). Do takich usług należy zaliczyć:

 • nabywaniem praw do książek, broszur

 • nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych i telefonicznych) nabywaniem praw do czasopism

 • nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych i korzystania z programów komputerowych.

W zakresie gospodarki komunalnej oraz odpadów wyłączone są:

 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków(sekcja E dział 37 PKWiU)

 • usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi gospodarki odpadami (sekcja E dział 39 PKWiU)

 • odzysk surowców oraz usługi związane ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów (sekcja E dział 38 PKWiU).

Przy czym w przypadku odzysku surowców inwestycja związana z recyklingiem niektórych odpadów i surowców wtórnych może kwalifikować do objęcia ulgą inwestycyjną.


5. Co w razie wątpliwości?


Mimo dość szczegółowego określenia tego, jakie rodzaje działalności są wyłączone z możliwości starania się o zwolnienia podatkowe, w praktyce w przypadku wielu firm mogą pojawić się wątpliwości co do tego, do jakiej kategorii tak naprawdę należy zaliczyć działalność firmy. Takie wątpliwości pojawiają się np. w przypadku kwalifikowania danych wyrobów do odpowiedniej stawki podatku VAT. Tak samo będzie w przypadku starania się o ulgi inwestycyjne.


W przypadku, gdy firma wykonuje zarówno działalność objętą zwolnieniami oraz nieobjętą zwolnieniem nie przekreśla to możliwości ubiegania się o ulgę. W takiej sytuacji możliwe będzie uzyskanie decyzji o wsparciu na inwestycję związaną z działalnością kwalifikującą do zwolnień inwestycyjnych.

Natomiast w przypadku, gdy działalność firmy jest z pogranicza działalności wyłączonej i nie wyłączonej warto zlecić w tym zakresie dodatkową analizę, która wyjaśni i uporządkuje tę kwestię.


6. Podsumowanie


Jeżeli inwestycja, którą planuje Państwa firma nie jest związana z rodzajem działalności wyłączonym z możliwości ubiegania się o ulgi inwestycyjne możesz przejść do kroku 2.Krok 2: Rodzaj inwestycji - czy moja inwestycja się nadaje?


Jeżeli działalność Państwa firmy kwalifikuje ją do ulgi inwestycyjnej należy się teraz zastanowić, czy rodzaj danej inwestycji również będzie nadawał się do zwolnienia.


Przepisy ustawy o wsparciu nowych inwestycji precyzują, że do zwolnień podatkowych nadają się inwestycje polegające na:

 • zbudowaniu nowego zakładu lub otworzeniu nowego oddziału

 • zwiększeniu zdolności produkcyjnej już działającego zakładu

 • dywersyfikacji produkcji, czyli wprowadzeniu produktu wcześniej nieprodukowanego w danym zakładzie

 • zasadniczej zmianie procesu produkcyjnego działającego zakładu.

Katalog ten został opisany bardzo szeroko - co jest bardzo korzystne dla przedsiębiorców.


Ulgę można otrzymać nie tylko dla inwestycji polegającej na fizycznej budowie lub rozbudowie istniejącego zakładu produkcyjnego.
Do ulgi kwalifikować będzie również inwestycja związana np. wyłącznie z zakupem nowych maszyn czy nowej linii technologicznej, która spowoduje zwiększenie zdolności produkcyjnej zakładu albo umożliwi rozpoczęcie w zakładzie nowego produkcji nowego produktu.

Podobnie w przypadku, gdy firma poniesie koszty związane ze zmianą procesu produkcyjnego zakładu - czyli np. dokona wymiany linii technologicznej oraz sposobu produkcji - koszt zakupu maszyn oraz oprogramowania i wyposażenia będzie można rozliczyć w ramach ulgi podatkowej.Krok 3: Wielkość firmy - jaka wysokość ulgi?


Jeżeli doszli Państwo do tego kroku, to znaczy, że Państwa projekt spełnia ogólne wymogi dotyczące nowych inwestycji pozwalających na ubieganie się o decyzję o wsparciu. W takim wypadku możemy już przejść do konkretnych liczb.


W ramach programu Polska Strefa Inwestycje możliwy jest zwrot kosztów w wysokości od 10% do 70% wartości inwestycji. Przedział ten jest dość duży. Natomiast dokładna wartość wsparcia w pierwszej kolejności zależeć będzie od wielkości firmy.

Dzieje się tak dlatego, ponieważ ustawodawca przewidział odrębne progi dla poszczególnych grup firm. Wszystko zależy od tego, czy firmę można zaliczyć do kategorii małych i średnich firm (MŚP). Zasada jest taka, że im mniejsza firma tym wyższa procentowo wartość wsparcia dla danej inwestycji.


1. Wysokość ulgi


Punktem wyjścia do wyliczenia wielkości jest wielkość inwestycji. Inwestor może sobie wybrać czy pod uwagę brać nakłady na inwestycje (czyli np. koszt zakupu gruntu, budowy biur i hali, wyposażenia itp.) czy zadeklarowane 2-letnie koszty zatrudnienia określonej liczby pracowników od momentu ukończenia inwestycji (wlicza się tzw. koszt pracodawcy a nie wynagrodzenie brutto czy netto pracownika).


Na potrzeby decyzji o wsparciu wyodrębniono cztery kategorii firm pod względem ich wielkości:

 • firmy duże - zatrudniające więcej niż 250 pracowników, o obrotach większych niż 50 mln EUR lub aktywach większych niż 43 mln EUR

 • firmy średnie - zatrudniające od 50 do 250 pracowników, o obrotach mniejszych niż 50 mln EUR i aktywach mniejszych niż 43 mln EUR

 • firmy małe - zatrudniające od 10 do 50 pracowników, o obrotach i aktywach mniejszych niż 8 mln EUR

 • firmy mikro - zatrudniające do 10 pracowników, o obrotach i aktywach mniejszych niż 2 mln EUR.

Wielkość ulgi zależeć będzie przy tym od tego, do której kategorii firm zalicza się dany inwestor.


W przypadku dużych firm w zależności od regionu inwestycji przysługiwać będzie zwolnienie w wysokości od 10% do 50% kosztów inwestycji.
Procentowo większe wsparcie otrzymają średnie firmy, które mogą liczyć na dodatkowe 10% zwolnienia z racji na swoją wielkość. Firmy średnie mogą liczyć w zależności od regionu, w którym inwestują, na zwolnienie w wysokości od 20% do 60% wartości inwestycji.
Na największe wsparcie mogą liczyć małe firmy oraz mikroprzedsiębiorstwa. Firmy te w porównaniu do dużych mogą liczyć na dodatkowy bonus w wysokości 20%. Przy uwzględnieniu tego bonusu firmy małe oraz mikro mogą otrzymać w zależności od miejsca prowadzenia inwestycji wsparcie w wysokości od 30% do nawet 70% wielkości inwestycji.

Z tych liczb jasno wynika, że nowe przepisy dotyczące zwolnień podatkowym premiują firmy zaliczające się do kategorii małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).


Dokładne wyszczególnienie wielkości wsparcia dla poszczególnych kategorii firm wskazuje tabela:

Wysokość zwolnienia inwestycyjnego zależy od wielkości firmy oraz bezrobocie w powiecie na terenie którego zlokalizowana będzie inwestycja (2019)

2. Powiązania


Przy obliczaniu wielkości firmy należy pamiętać o tym, że w przypadku grupy firm do wielości zatrudnienia, wielkości obrotu czy aktywów należy wliczyć wszystkie firmy wchodzące w skład grupy.

Zatem w przypadku inwestorów zagranicznych do wielkości inwestora i przynależności do danej kategorii trzeba będzie wliczyć globalne zatrudnienie oraz globalne wyniki finansowe grupy. O tym przesądza prawo unijne, które ma zastosowanie do pomocy inwestycyjnego udzielanej na terenie Polski.


Przykład:

Niemiecki inwestor ALPHA GmbH chce zainwestować na Śląsku. Posiada już spółkę córkę w Polsce - ALPHA sp. z o.o., w której ma 100% udziałów, która zatrudnia 15 osób i która osiągnęła w 2018 r. obrót 8 mln zł. Teoretycznie firma powinna się kwalifikować jako małe przedsiębiorstwo i liczyć na wsparcie inwestycyjne w wysokości 45% kosztów inwestycji. Jednak ALPHA GmbH posiada jeszcze spółkę córkę w Czechach - ALPHA s.r.o. (również 100% udziałów), która zatrudnia 45 pracowników. W Niemczech ALPHA zatrudnia w centrali oraz kolejnym zakładzie dodatkowych 200 osób. W związku z prawodawstwem unijnym przy ustalaniu wielkości firmy do zatrudnienia w Polsce należy doliczyć zatrudnienie w Niemczech oraz w Czechach. Przy zsumowaniu zatrudnienia w tych trzech krajach (15+45+200 pracowników) firma zatrudnia razem 260 pracowników. Zatem w świetle prawa należy potraktować ALPHA jako inwestora dużego, któremu na Śląsku przysługiwać będzie zwolnienie w wysokości 25% kosztów inwestycji.


Podobnie w przypadku firm działających wyłącznie w Polsce przy ustalaniu wielkości firmy należy zsumować zatrudnienie oraz wyniki finansowe firm, które wchodzą w skład grupy lub są z nią powiązane.

Firmami powiązanymi są firmy, które wchodzą w skład jednej grupy kapitałowej. Firmami powiązanymi są również firmy posiadające wspólnego właściciela, który ma w nich co najmniej 50% udziałów (powiązania kapitałowe). Podobnie, gdy ta sama grupa właścicieli ma razem co najmniej 50% udziałów w kilku firmach - firmy te trzeba będzie uznać za powiązane.

Przykład:

Pan Wiktor posiada wraz z żoną udziały w firmie W-TECH sp.j., która zajmuje się na Śląsku produkcją metalowych części samochodowych - głównie wkrętek, złączek i przekładni. W-TECH sp.j. zatrudnia 35 pracowników. Oprócz tego małżeństwo posiada udziały w drugim zakładzie W-TECH 2 sp. z o.o., który zajmuje się również produkcją części samochodowych oraz spółce ALTA-SYSTEM sp. z o.o. sp.k., która zajmuje się galwanizacją powierzchni metalowych oraz laserowym cięciem metalu. W-TECH 2 zatrudnia 12 pracowników a ALTA- SYSTEM 5 pracowników. Pan Wiktor rozważa rozbudowę zakładu W-TECH i rozważa ubieganie się o ulgę inwestycyjną. Choć sama W-TECH zatrudnia tylko 40 pracowników i powinna posiadać status małej firmy, do wielkości zatrudnienia należy wliczyć jeszcze pracowników W-TECH 2 oraz ALTA-SYSTEM. Razem firmy mają 52 pracowników, zatem jako inwestorowi posiadającemu status firmy średniej, W-TECH może otrzymać maksymalne wsparcie w wysokości 35% kosztów inwestycji.


Jeżeli chodzi o powiązania firm, prawo wskazuje ponadto, że oprócz powiązać o charakterze kapitałowym (posiadanie udziałów w spółkach) możliwe są powiązania osobowe (np. grupa kilku osób lub firm ma prawo powoływać zarząd w kilku firmach) lub rodzinne (czyli kilka firm należy do członków jednej rodziny chociaż każdy z członków ma udziały tylko we własnej firmie i nie posiada udziałów w firmach innych krewnych).
W tych przypadkach również należy zsumować zatrudnienie i wyniki finansowe firm powiązanych osobowo i rodzinnie.

Przykład:

Wspomniany Pan Wiktor zamierza przekazać z żoną wszystkie udziały w W-TECH 2 swojej córce Weronice. W takim wypadku wraz z żoną pozostaliby właścicielami W-TECH oraz ALTA-SYSTEM (razem 40 pracowników). 100% udziałów w W-TECH 2 (8 pracowników) miałaby córka Weronika. W tym wypadku jednak z racji na powiązanie rodzinne prawo nadal nakazuje zsumowanie wielkości zatrudnienia 3 firm do celów ubiegania się o zwolnienie na nową inwestycję.


Natomiast w przypadku innych powiązać, gdy przedsiębiorstwo posiada między 25% a 50% kapitału lub głosów w innym przedsiębiorstwie lub inne przedsiębiorstwo posiada między 25% a 50% kapitału lub głosów w tym przedsiębiorstwie i nie zachodzą powiązania osobowe - wtedy przedsiębiorstwa te należy traktować jako firmy partnerskie.

W praktyce oznacza to, że do wielkości zatrudnienia lub wyników finansowych danego przedsiębiorstwa wlicza się zatrudnienie i wyniki finansowe firmy partnerskiej - ale tylko proporcjonalnie do posiadanego kapitału lub głosów. Czyli np. przy posiadaniu przez jedną spółkę 30% kapitałów w drugiej spółce, doliczyć należy wyłącznie 30% liczby pracowników tej drugiej spółki.


Zgodnie z prawem firma będzie samodzielna, gdy nie posiada udziałów w innej firmie lub posiada nie więcej niż 25% udziałów. Podobnie firma będzie uznana za samodzielną, gdy inna firma nie będzie posiadać jej udziałów albo będzie posiadać nie więcej niż 25% udziałów. Oczywiście w obu przypadkach nie mogą zachodzić powiązania osobowe - np. rodzinne.

3. Podsumowanie


Wielkość firmy przesądza o wielkości zwolnienia.
Mniejsze firmy zaliczane do sektora MŚP mogą liczyć na wyższe zwolnienia inwestycyjne.

Przy wyliczaniu wielkości firmy do celów ulgi inwestycyjnej należy jednak sprawdzić, czy firm nie jest powiązana kapitałowo lub osobową z innymi firmami. W przypadku takich powiązać należy pamiętać o odpowiednim doliczeniu zatrudnienia i wynikach finansowych firmy powiązanej lub partnerskiej do wielkości zatrudnienia i wyników finansowych firmy starającej się o decyzję o wsparciu.Krok 4: Lokalizacja - ile minimalnie muszę zainwestować?


Teraz wiedzą już Państwo na jaką ulgę inwestycyjną mogą Państwo liczyć. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, ile minimalnie musi zainwestować Państwa firma, aby otrzymać decyzję o wsparciu.


Podobnie jak w przypadku wielkości zwolnienia podatkowego na inwestycję, również minimalna wielkości inwestycji uprawniająca do ulgi zależy od wielkości firmy oraz lokalizacji inwestycji.

W przypadku wyliczania wielkości firmy, do progów inwestycyjnych obowiązują te same zasady co przy wyliczaniu wartość zwolnienia podatkowego. Również w tym przypadku firmy małe i średnie mogą liczyć na korzystniejsze warunki.


Drugim kryterium minimalnej kwoty inwestycji jest lokalizacja inwestycji - dokładniej wielkość bezrobocia w powiecie, w którym inwestycja zostanie zrealizowana.


Im wyższe bezrobocie w powiecie, w którym realizowana będzie inwestycja, tym niższa minimalna kwota inwestycji uprawniająca do wystąpienia o decyzję o wsparciu.

Obowiązują następujące progi w odniesieniu do stopy bezrobocia:

 • bezrobocie niższe niż 60% średniej krajowej - min. inwestycja w zależności od wielkości firmy od 2 mln zł do 100 mln zł

 • bezrobocie między 60% a 100% średniej krajowej- min. inwestycja w zależności od wielkości firmy od 1,6 mln zł do 80 mln zł

 • bezrobocie między 100% a 130% średniej krajowej - min. inwestycja w zależności od wielkości firmy od 1,2 mln zł do 60 mln zł

 • bezrobocie między 130% a 160% średniej krajowej - min. inwestycja w zależności od wielkości firmy od 0,8 mln zł do 40 mln zł

 • bezrobocie między 160% a 200% średniej krajowej - min. inwestycja w zależności od wielkości firmy od 0,4 mln zł do 20 mln zł

 • bezrobocie między 200% a 250% średniej krajowej - min. inwestycja w zależności od wielkości firmy od 0,3 mln zł do 15 mln zł

 • bezrobocie powyżej 250% średniej krajowej - min. inwestycja w zależności od wielkości firmy od 0,2 mln zł do 10 mln zł.

Pokazana już wyżej tabela pokazuje dokładne przedziały:

Niezależnie od tego niektóre miejscowości zakwalifikowano do tzw. „miast tracących funkcje społeczno-ekonomiczne”. Takie miasta występują w każdym województwie i zostały wyraźnie wskazane w rozporządzeniu wykonawczym.


W przypadku miast tracących swoje funkcje oraz gmin z nimi sąsiadujących obowiązują najniższe progi co do minimalnej wielkości inwestycji uprawniającej do ulgi inwestycyjnej.

Poniże wymienione są wszystkie miasta uznane za tracące funkcje społeczno-gospodarcze:

Miasta uznane jako tracące funkcje społeczno-gospodarcze wg województw (2019)

Zatem generalną zasadą jest, że im mniej rozwinięty gospodarczo region, tym mniej trzeba inwestować, żeby uzyskać zwolnienia podatkowe.Krok 5: Wymogi jakościowe - jakie warunki muszę spełnić?


Po przejściu przez pierwsze 4 kroki wiemy już, że inwestycja nadaje się do objęcia ulgą inwestycyjną i wiemy na jaką kwotę zwolnienia możemy liczyć. Planowana inwestycja spełnia zatem kryteria ilościowe.


Teraz trzeba zapewnić, że inwestycja spełnia kryteria jakościowe.


Kryteria te zostały wskazane w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o wsparciu nowych inwestycji. Ustawodawca wskazał dwie grupy kryteriów:

 • zrównoważonego rozwoju gospodarczego

 • zrównoważonego rozwoju społecznego.

W każdej grupie można zdobyć po 5 punktów (razem 10 punktów). W zależności od miejsca inwestycji wystarczy zdobyć od 4 do 6 punktów, żeby uzyskać wsparcie dla inwestycji.


Poniższa tabela przedstawia minimalną ilość punktów, jaką inwestorzy muszą uzyskać w poszczególnych województwach:

Odrębne wymogi obowiązują dla branży produkcyjnej a odrębne dla branży usługowej.


Wspólne jest to, że w przypadku małych i średnich firm, dostają one jeden punkt w prezencie za sam fakt posiadania statusu MŚP.


W przypadku kryteriów jakościowych, inwestor deklaruje w momencie składania wniosku o wydanie decyzji o wsparciu, które kryteria zamierza wypełnić. Kryteria te trzeba spełnić po zrealizowaniu inwestycji. Przed podjęciem decyzji o inwestycji warto zatem uważnie przeanalizować, które kryteria jakim nakładem kosztów są możliwe do wypełnienia.


1. Branża produkcyjna


W ramach kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego firmy produkcyjne mogą otrzymać punkty za:

 1. prowadzenie inwestycji wspierającej kluczowe branże

 2. prowadzenie działalności eksportowej (należy przekroczyć próg sprzedaży eksportowej corocznie wyliczany przez GUS)

 3. członkostwo w jednym z Krajowych Klastrów Kluczowych (klastrach branżowych wybranych przez ministerstwo przedsiębiorczości)

 4. prowadzenie działalności badawczej lub rozwojowej

 5. status firmy mikro, małej czy średniej (na moment składania wniosku o wsparcie).

Branżami kluczowymi są między innymi:

 • produkcja samochodów, pojazdów ciężarowych, autobusów, tramwajów czy pociągów

 • produkcja urządzeń elektrycznych i elektronicznych

 • przemysł lotniczo-kosmiczny

 • produkcja produktów higienicznych, leków i wyrobów medycznych

 • przemysł maszynowy

 • ekobudownictwo.

W ramach zrównoważonego rozwoju społecznego firmy z branży produkcyjnej mogą otrzymać punkty za:

 1. utworzenie w ramach inwestycji wyspecjalizowanych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia

 2. prowadzenie działalności produkcyjnej o niskim negatywnym wpływie na środowisko naturalne (potwierdzone certyfikatami)

 3. lokalizację inwestycje na terenie miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze lub w gminach z nimi sąsiadujących

 4. wspieranie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych lub za współpracę ze szkołami branżowymi

 5. oferowanie pracownikom dodatkowych benefitów (dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, karty multisport, bilety do kina lub teatrów itp.).

2. Branża nowoczesnych usług


W przypadku branży nowoczesnych usług kryteria skonstruowane są podobnie jednak z pewnymi modyfikacjami. Np. w ramach kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego firmy usługowe mogą otrzymać punkty za:

 1. prowadzenie inwestycji wspierającej kluczowe branże

 2. prowadzenie działalności eksportowej (należy przekroczyć próg sprzedaży eksportowej corocznie wyliczany przez GUS)

 3. utworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu o zasięgu wykraczającym poza terytorium Polski

 4. prowadzenie działalności badawczej lub rozwojowej

 5. status firmy mikro, małej czy średniej (na moment składania wniosku o wsparcie).

Tak jak w przypadku produkcji branżami kluczowymi są między innymi:

 • produkcja samochodów, pojazdów ciężarowych, autobusów, tramwajów czy pociągów

 • produkcja urządzeń elektrycznych i elektronicznych

 • przemysł lotniczo-kosmiczny

 • produkcja produktów higienicznych, leków i wyrobów medycznych

 • przemysł maszynowy

 • ekobudownictwo.

W ramach zrównoważonego rozwoju społecznego firmy z branży usługowej mogą otrzymać punkty za:

 1. utworzenie w ramach inwestycji wyspecjalizowanych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia

 2. prowadzenie działalności produkcyjnej o niskim negatywnym wpływie na środowisko naturalne (potwierdzone certyfikatami)

 3. lokalizację inwestycje na terenie miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze lub w gminach z nimi sąsiadujących

 4. wspieranie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych lub za współpracę ze szkołami branżowymi

 5. oferowanie pracownikom dodatkowych benefitów (dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, karty multisport, bilety do kina lub teatrów itp.).Krok 6: Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o wsparciu


OK. Cała część analityczna jest za nami. Teraz pora na przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o wsparciu.


Wniosek ten jest kluczowy, gdyż prawo wymaga od inwestora, żeby wszystkie najważniejsze kwestie związane z inwestycją wskazać we wniosku. Kwestie te obejmują opisanie między innymi:

 • Na czym dokładnie ma polegać inwestycja?

 • Ewentualnie załączenie biznes planu

 • Gdzie i w jakim okresie inwestycja zostanie zrealizowana?

 • Kto jest inwestorem i jaki ma status (wielkość firmy)?

 • Czy inwestycja będzie dofinansowana również z innych źródeł (np. dotacja UE)?

 • Jaka jest minimalna wielkość kosztów inwestycji?

 • Jakie mogą być maksymalne koszty inwestycji (jednak nie więcej niż 30% minimalnych) i dlaczego mogą powstać?

 • Ilu nowych pracowników zamierza zatrudnić inwestor?

 • Jakie wymogi jakościowe zamierza inwestor wypełnić?


Oprócz tego należy dołączyć do wniosku dodatkowe oświadczenia i zaświadczenia (np. o niekaralności wspólników i członków zarządu).


Ważne jest solidne i rzetelne przygotowanie wniosku, gdyż dane zawarte w nim będą podstawą do wydania decyzji o wsparciu. Ewentualne błędy mogą spowodować, że warunki wskazane w decyzji nie zostaną dotrzymane. W takiej sytuacji decyzja o wsparciu może zostać cofnięta a inwestor będzie zmuszony do zwrotu całej kwoty wykorzystanej ulgi inwestycyjnej.Krok 7: Wniosek - kiedy i gdzie składać?


Zwolnienie podatkowe w ramach ulgi inwestycyjnej przysługuje na podstawie tzw. decyzji o wsparciu.
Decyzję tą mogą wydawać wyłącznie spółki zarządzającej w Polsce specjalnymi strefami ekonomicznymi (nie jest jednak konieczne lokowanie inwestycji na terenie włączonym do strefy). Takich spółek jest w Polsce 14 i każdej na wyłączność został przyznany obszar geograficzny, na którym wydawane będą decyzje o wsparciu.

Przykładowo w przypadku inwestycji w Gliwicach lub Rudzie Śląskiej właściwa będzie Katowicka Specjalna Strefa Ekoniczna S.A. (KSSE) w Katowicach.


W przypadku inwestycji w Krakowie decyzję wyda Krakowski Park Technologiczny S.A. (KPT).


Natomiast dla inwestycji w Wałbrzychu właściwa będzie Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.


Podział ten nie pokrywa się z podziałem na województwa, dlatego przed złożeniem wniosku warto sprawdzić, która strefa ekonomiczna będzie uprawniona do wydania decyzji.


Poniżej wskazano obszary przyporządkowane poszczególnym spółkom zarządzającym specjalnymi strefami ekonomicznymi:

Zarządzający uprawnieni do wydawania decyzji o wsparciu wg województw
Należy pamiętać o tym, żeby wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o wsparciu przed rozpoczęciem inwestycji.

Wystąpienie z wnioskiem po rozpoczęciu inwestycji spowoduje, że koszty poniesione przed momentem otrzymania decyzji o wsparciu nie będą mogły być wliczone do wielkości zwolnienia podatkowego.[1]Krok 8: Decyzja o wsparciu - start inwestycji


Dopiero po otrzymaniu decyzji o wsparciu firmy mogą przystąpić do realizacji inwestycji.

Oznacza to, że dopiero od tego momentu mogą dokonywać tzw. „czynności prawnie wiążące” dotyczące inwestycji, które wygenerują koszty inwestycji. Dotyczy to np.:

 • zakupu działki inwestycyjnej

 • zaangażowania firmy budowlanej

 • najmu biura lub powierzchni produkcyjnej na potrzeby nowej inwestycji

 • zakupu maszyn i ich oprzyrządowania

 • zatrudnienia nowych pracowników - zadeklarowanych we wniosku.

Oczywiście nie oznacza to, że firmy w ogóle nie mogą rozpocząć przygotować do inwestycji.


Wręcz przeciwnie zarządcy stref są tu wyrozumiali i mają świadomość, że składając wniosek o wydanie decyzji o wsparciu inwestor musi dokonać najpierw dokładnego wyboru miejsca inwestycji (działki), sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości, przygotowania listy maszyn i sprzętu potrzebnego do produkcji czy ewentualnego rozeznania na rynku.


Ważne jest natomiast, żeby wszystkie wiążące umowy oraz zamówienia złożyć po otrzymaniu decyzji o wsparciu.Krok 9: Realizacja inwestycji


Teraz już tylko trzeba dopilnować, żeby cała inwestycja została zrealizowana zgodnie z planem i w czasie zadeklarowanym we wniosku.


Warto pamiętać, że we wniosku można było wskazać maksymalną kwotę o jaką mogą zwiększyć się koszty kwalifikowane - nie więcej niż 30% wartości deklarowanej minimalnej kwoty inwestycji. Warto tego dopilnować, gdyż w przypadku przekroczenia wielkości inwestycji o więcej niż deklarowane we wniosku maksimum - kwoty przewyższające tę wielkość nie będą mogły być wliczone do podstawy wyliczenia zwolnienia podatkowego. Co więcej, prawo zabrania zarządcą stref zmiany decyzji o wsparciu, jeżeli miałaby ona podnieść maksymalną wartość inwestycji.


Z drugiej strony, jak to w życiu bywa, czasami przydarzają się rzeczy nieprzewidziane. Przekroczenie maksymalnych kosztów inwestycji nie spowoduje odebrania nam decyzji o wsparciu i ulgi inwestycyjnej. Po prostu rozliczone zostanie maksimum wskazane w decyzji.Krok 10: Rozpoczęcie korzystania z ulgi


Jeżeli przebrnęli Państwo przez wcześniejsze kroki - należą się Państwu gratulacje.

Inwestycja została zrealizowana i przyczynia się do wzrostu gospodarczego regionu.


Teraz można już spokojnie rozpocząć korzystanie ze zwolnienia podatkowego.


W tym miejscu warto powiedzieć o jeszcze jednej korzyści wynikającej z nowych przepisów:

Aby można było rozpocząć korzystanie ze zwolnienia podatkowego wystarczy poniesienie pierwszych kosztów inwestycji. Nie trzeba czekać do zakończenia całej inwestycji.

Jeżeli są Państwo zainteresowani ulgami na inwestycje zapraszamy również do przeczytania pierwszej części naszej serii, w której omówiliśmy założenia programu Polska Strefa Inwestycji.


* * *


O autorze: Mateusz Korus, radca prawny, doktor nauk prawnych - specjalizuje się w doradzaniu przedsiębiorstwom w zakresie planowania i realizacji inwestycji. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawnych i podatkowych aspektów działalności inwestycyjnej firm. Reprezentuje klientów przy uzyskiwaniu decyzji o wsparciu. KorusLegal jest kancelarią prawną specjalizującą się w prawnej obsłudze inwestorów.


__

Informacja: Niniejszy artykuł został przygotowany jedynie do celów edukacyjnych. Żadna jego część nie powinna być traktowana jako porada prawna czy podatkowa. W przypadku chęci skorzystania z ulgi inwestycyjnej w ramach decyzji o wsparciu zachęcamy do kontaktu z profesjonalistami (doradcami podatkowymi lub prawnikami).


Przypisy:

[1]Kwestia ta była przedmiotem szeregu interpretacji podatkowych jeszcze w odniesieniu do przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych. W większości przypadków organy podatkowe oraz sądy odmawiały inwestorom prawa zaliczenia kosztów poniesionych przed wydaniem decyzji do podstawy wyliczenia zwolnienia podatkowego.

Comentarios


bottom of page