top of page
  • Zdjęcie autoradr Mateusz Korus

Dla kogo taryfa MŚP 785 zł/MWh?

Zaktualizowano: 19 gru 2022

Rząd przyjął nową taryfę na prąd w wysokości 785 zł/MWh skierowaną dla mikro, małych i średnich (MŚP) przedsiębiorstw. Z tego artykułu dowiedziecie się kiedy warto z tej taryfy skorzystać oraz do kogo dokładnie ta propozycja jest skierowana


Taryfa MŚP czyli co?


Rząd przyjął nową ustawę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej dla firm w 2023 roku. Sam rząd ocenia, że nowe rozwiązanie pozwoli ograniczyć podwyżki cen prądu w podmiotach z sektora MŚP nawet o 70% i jest skierowane do ok. 99% firm działających w Polsce.


Ustawa wskazuje, że w ramach tzw. taryfy MŚP cena energii zostanie do końca 2023 r. ograniczona do wysokości 785 zł/MWh.


Taryfa działać będzie na zasadzie dobrowolności. Każda firma sama zdecyduje, czy będzie chciała z niej skorzystać. Do wejścia w taryfę MŚP konieczne będzie przesłanie przez firmę odpowiedniego oświadczenia do zakładu energetycznego. Na złożenie takiego oświadczenia firmy miały czas do 30 listopada 2022 r.


Czy to się opłaca?


Każda z firm przed podjęciem decyzji powinna sprawdzić swoją aktualną umowę na dostawę energii elektrycznej.


Niektóre firmy mają w umowie wpisaną odpowiednią taryfę, według której ustalana jest cena energii. Inne znowu mają wprost w umówię wpisaną konkretną kwotę za 1 MWh (np. 520 zł/MWh albo 910 zł/MWh w okresie obowiązywania umowy).


Szczególnie w przypadku firm zużywających dużą ilość energii, długie, zawarte parę lat temu kontrakty mogą przewidywać dużo korzystniejszą cenę za prąd niż 785 zł/MWh. W takim wypadku, najlepiej pozostać przy dotychczasowej umowie i nic nie zmieniać.


Taryfa MŚP może natomiast być świetnym zabezpieczeniem dla firm, które na koniec 2022 r. lub na początku 2023 r. będą musiały zawrzeć nową umowę na dostawę energii.


MŚP czyli kto?


Ustawa wprowadzająca taryfę MŚP odwołuje się do pojęcia mikro, małych i średnich (MŚP) przedsiębiorstw, które zapisane zostało w art. 7 ustawy Prawo przedsiębiorców.


Zgodnie z tą ustawą podmiotem MŚP będzie każda firma, która co najmniej w 1 roku z 2 ostatnich lat obrotowych (2020 r. lub 2021 r.) spełniała łącznie następujące warunki:

  • zatrudniała średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

  • osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych, nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub której suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych 43 milionów euro.

Definicja ta jest odmienna niż definicja zawarta w prawie UE i nie każe doliczać zatrudnienia oraz obrotów/aktywów podmiotów powiązanych.


A podmioty powiązane?


Każdy, kto starał się o pomoc publiczną pamięta, że na potrzeby dofinansowania ustalając status MŚP należy doliczyć również zatrudnienie i obroty/aktywa podmiotów z grupy (posiadających wspólnego właściciela, spółki matki, spółki córki itd.).


W przypadku taryfy MŚP należy także postawić pytanie, czy ustalając status MŚP również trzeba będzie doliczyć zatrudnienie i obroty/aktywa podmiotów powiązanych?


Choć odpowiedź nie jest w pełni jednoznaczna,


w naszej ocenie interpretując przepisy ustawy o taryfie MŚP takiego uwzględniania danych podmiotów powiązanych nie należy stosować

W żadnym miejscu ustawy nie zostało wskazane, że skorzystanie z taryfy MŚP będzie równoznaczne ze skorzystaniem z pomocy publicznej. Przepis taki byłby konieczny, aby uznać dane wsparcie jako pomoc publiczną. Każda ustawa regulująca pomoc publiczną (np. Polska Strefa Inwestycji czy ulga B+R) wprost wskazuje, że wsparcie państwa opisane w tych przepisach stanowi pomoc publiczną. Ustawa o taryfie MŚP takiego przepisu nie zawiera.


Pomocny powinien być również art. 11 Prawa przedsiębiorców, który stanowi, że:


"jeżeli przedmiotem postępowania przed organem jest nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy, chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ."


W przypadku ewentualnego sporu z organem państwowym co do definicji MŚP na potrzeby taryfy MŚP, wątpliwość należałoby rozstrzygnąć na korzyść firmy.


Nie wiemy czy taka była intencja prawodawcy, ale w ustawie nie wskazano ani tego że taryfa MŚP stanowi pomoc publiczną ani tego, że zastosowanie powinna mieć definicja unijna uwzględniająca podmioty powiązane, a nie definicja polskich przepisów Prawa przedsiębiorców.


Autor:


dr Mateusz Korus, radca prawny - posiada bogate doświadczenie z obszaru prawa pomocy publicznej i wsparcia inwestycji, regularnie doradza firmom w tym zakresie

--


Masz pytanie - zapraszamy do kontaktu: +48 32 728 11 00 lub legal@koruslegal.pl lub https://tidycal.com/eshop-koruslegalComments


bottom of page